Program Harmonie

Program Harmonie

Slovo HARMONIE znamená soulad, souzvuk, vyrovnanost. A právě v tomto duchu se naše mateřská škola snaží vychovávat a vzdělávat děti. V souladu s přírodou a jejími zákonitostmi, ale i s naší společností a jejími normami dbáme o vyrovnaný vývoj každého dítěte - a to jak emoční, sociální i kognitivní. Zároveň se snažíme o soulad v psychickém i fyzickém vývoji každého dítěte. Chceme z malého človíčka společně s jeho rodiči vychovat zdravě sebevědomého, empatického školáka, který zvládne dobře a bez obav nejen základní školu, ale i nástrahy dalšího života.

Snažíme se o harmonii mezi rodinou a školou, mezi dospělými i dětmi navzájem, o harmonii v celé komunitě rodičů, učitelů a dětí. Harmonické prostředí bereme jako základ harmonického vývoje dětí.

Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program „CESTY POZNÁNÍ“ plně vystihuje moto:

Pojď, podej mi ruku a otevřeme spolu okno poznání.
Ne, nemusíš se bát, budu stále s tebou.
Provedu tě, pomůžu ti, ochráním tě.
Spolu zvládneme vše!
PODÍVEJ, TO JE NÁŠ SVĚT!


Září „Cesta přátelství“

Podtémata:

 • Moji kamarádi
 • Naše školka
 • Co děláme celý den

Příležitosti pro učení

Tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat. Učit se znát svá jména, značku, s místem kam se odkládají věci, pravidlo vzájemného spolužití, poznávat nové prostředí, učit se v něm žít, orientovat se v řádu a dění v prostředí MŠ, zjišťovat co nás zajímá, znát cestu z domova do MŠ, chovat se při stolování, osobní hygiena, znát pravidlo zdvořilého chování, utvářet si pravidla společného soužití.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Seznamovat se s termíny svoboda a vzájemné respektování, se kterým souvisí potřeba jasného řádu a pravidel. V MŠ děti vidí vzor důstojných lidských vztahů, komunikace a spolupráce. Zjistit co je to kamarádství, vědět o důsledcích nesprávného chování, ubezpečovat se, že MŠ je místem bezpečným, kde mu nikdo nebude ubližovat.

Uplatnění samostatnosti

Od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat, že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně, ale že za své jednání nese odpovědnost, aktivně hledat řešení vytvářet podmínky, aby bylo dítě spokojené, aby mohlo přemýšlet, rozhodovat se, komunikovat a upevňovat své sebevědomí, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, vzájemně se sblížit.

Říjen „Cesta za jablíčkovou vůní“

Podtémata:

 • Plody podzimu
 • Barevný podzim
 • Země, ve které žiji

Tematický blok „Seznámení s přírodou a městem ve kterém žiji“

Příležitosti pro učení

Seznamovat děti s některými květinami, jejich názvy, částmi - barva, vůně, stonek, list, květ. Rozlišovat stromy a keře - plody, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli, znát různé druhy zeleniny, plody - význam pro člověka. Vycházet ze zkušeností dětí. Seznamovat se s historií našeho národa, hlavním městem, poznávat významná místa, státní svátky. Seznámit se se základy dopravní výchovy, bezpečnosti na ulicích a na silnici, v prostředcích MHD. Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat Pěstovat vztah k přírodě - správně se chovat, vnímat barvy v přírodě a kolem sebe, účastnit se pomoci na zahradě, dávat si věci do souvislostí, osvojovat si poznatky o proměnách v přírodě, rozvíjení v dětech národní hrdosti a pocitu sounáležitosti s místem, městem, vlastí.

Uplatnění samostatnosti

Ohleduplnost při pobytu venku, uspokojování svých potřeb při hře venku i v MŠ, prohlubovat schopnost samostatně pracovat s přírodninami v MŠ i při pobytu venku, starat o záhonky a rostliny na školním pozemku, učit se vlastním objevováním, pozorováním, zkoumáním, poznávat vlastní silné a slabé stránky, rozlišovat aktivity vedoucí k ochraně zdraví.

Listopad „Cesta proměn “

Podtémata:

 • Zvířátka se ukládají na zimu, ptáci odlétají
 • Když padá listí
 • Chráním své zdraví

Tematický blok „Změny v podzimní přírodě“

Příležitosti pro učení

Rozvíjet poznatky o podzimní přírodě - barevnost měnící se přírody, živočichové ukládající se ke spánku, podzimní počasí, seznámení s pojmy - babí léto, jinovatka, raní mrazíky, chápání časového sledu ročních období, pozorování neživé přírody. Učení se orientaci v odborných knihách, encyklopediích, navštěvovat exkurze. Ochrana životního prostředí. Zvládat správné chování v přírodě, nepoškozovat ji. Pomáhat při úpravě školní zahrady - příprava na zimu. Ochrana svého zdraví, upevňování hygienických návyků, vhodné oblékání v závislosti na počasí.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Vnímat, jak je svět přírody i svět lidí rozmanitý a pozoruhodný. Umět se chovat, aby se nepoškodilo okolní prostředí, každá lidská aktivita přináší důsledky. Podílet se na pozitivních změnách, dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.

Uplatnění samostatnosti

Rozvíjet schopnost dětí samostatně používat knihy a encyklopedie a vyhledat v nich dané téma, schopnost pokládat otázky, zajímat se o odpovědi na otázky přesahující běžný lidský život - co bylo, co bude. Naučit se komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými (v závislosti na věku). Osvojovat si základní hygienické návyky.

Prosinec „Cesta za vánočním překvapením“

Podtémata:

 • Těšíme se na Mikuláše
 • Adventní čas
 • Než zvonek zazvoní

Tematický blok „Vánoční zvyky a tradice“

Příležitosti pro učení

Seznamování s vánočními zvyky, Mikulášskou nadílkou. Podílení se na výrobě dárků, výzdobě školky, zdobení stromečku, pečení cukroví, přípravě programu na vánoční besídku a posezení s rodiči. Osvojování si literárních textů, vánočních koled.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Pohoda svátečních chvil, oprostit se od sobectví, těšit se ze společných zážitků, poznat vánoční tradice. Zažívat radost z přípravy dárků a oslav pro rodiče, spolupodílet se na společných rozhodnutích. Přiblížit si více lásku k bližnímu, vytvářet společenskou pohodu v mateřské škole.

Uplatnění samostatnosti

Při výrobě dárků pro rodiče a kamarády, výzdobě třídy. Nebát se manipulovat a experimentovat s různými materiály. Ve skupině se snažit prosadit, ale i podřídit, respektovat druhé a být tolerantní k odlišnostem druhých. Pracovat a tvořit na základě citového prožitku, cvičení paměti, pozornosti, prohlubování fantazie.

Leden „“ Cesta sněhových vloček

Podtémata:

 • Vládne paní Zima
 • Zimní radovánky a zimní sporty
 • Zvířata v zimě

Tematický blok „Zima v přírodě“

Příležitosti pro učení

Seznámení s Novým rokem, Tři králové, kalendář, znaky zimního období, pozorování přírody - stromy bez listí, tvar, barva kůry, pozorování neživé přírody- krátké dny, nízká teplota. Zimní sporty, ochrana zdraví, péče o tělo. Péče o zvířata v zimě, krmení a pozorování ptáků u krmítek.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Osvojování si poznatků o svém těle a ochraně svého zdraví. Umět rozeznat nevhodné chování, komunikaci, která je mu nepříjemná, se nebát odmítnout. Ochrana přírody a pomoc zvířátkům překonat nedostatek potravy v zimním období.

Uplatnění samostatnosti

Sebeobsluha, rychlost v řešení situací, rozhodnost v dostatečném oblékání, rozvoj sebevědomí. Experimenty se sněhem a ledem. Tolerantnost k odlišnostem a jedinečnostem, zvídavost, vzájemná spolupráce, výroba krmítek, krmení ptáků.

„Únor Cesta za poznáním světa “

Podtémata:

 • Hádej, čím jsem – zaměstnání a povolání
 • Věci kolem nás – z čeho se co vyrábí
 • Masopust v mateřské škole

Příležitosti pro učení

Seznámení s dalšími lidovými zvyky a tvořivostí - nový pojem Masopust, pohádkové bytosti, vlastnosti hrdinů, karnevalové masky, hudební nástroje, žertovné písně a básně, výzdoba třídy na masopust a karneval. Rozšiřovat znalosti dětí o zaměstnáních a řemeslech, o předmětech denní potřeby, správně je pojmenovat, znát jejich typické vlastnosti, účel, manipulaci s předměty, zkoumání jejich vlastností, péče o zdraví, předcházení nemocem - správné používání kapesníku, hygiena, čistění zubů.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Spoluvytvářet prostředí pohody, prohlubovat estetické cítění, seznámit se s prací dospělých, vážit si práce druhých. Seznámit se s hodnotami kulturního dědictví, života a tradic.

Uplatnění samostatnosti

Uplatnění vlastního vkusu při výzdobě třídy a výrobě masky, samostatně hodnotit, vědět, že není jedno, v jakém prostředí žijeme. Dbát na bezpečnost svou i kamarádů (při hře, sebeobsluze, pobytu venku).

Březen „Cesta do pohádky (měsíc knihy)“

Podtémata:

Ťukání jara - Zimo, zimo, táhni pryč! Velikonoce svátky jara Březen - měsíc knihy
Velký jarní úklid

Tematický blok jaro v přírodě

Příležitosti pro učení

Uvědomit si, že se příroda probouzí - vysvětlení důležitosti půdy, vody, vzduchu, světla a tepla pro rostliny a jejich růst, rychlení rostlin, přílet ptáků, kvetoucí stromy, květiny. Jarní svátky Velikonoce – zvyky a tradice. Samostatná práce s knihou, budování vztahu k literatuře.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Porozumět jednoduchým jevům z přírodního prostředí, podporovat správné chování v přírodě. Rozvíjení estetického vnímání, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky. Podpora spontánní komunikace. Naučit se správně zacházet s knihami, respektovat je jako dílo.

Uplatnění samostatnosti

Uplatnit fantazii, podílet se na úpravě třídy, samostatná práce při výrobě velikonočních kraslic, společná příprava oslav, sbírání informací o tradicích a zvycích získání manipulačních dovedností - manipulace s různým materiálem. Podílet se na úklidu třídy, třídění hraček, dbát na udržení pořádku ve třídě a pomáhat s pořádkem doma rodičům formou jednoduchých domácích prací.

Duben „Cesta za ptačími peříčky“

Podtémata:

 • Jaro se zvířátky - mláďata (zvířata domácí, z lesa, ze ZOO, známí ptáci) Aprílové počasí - co umí vítr a déšť, koloběh vody
 • Den Země 22. duben (zaměření na environmentální výchovu)
 • Těšíme se do školy – příprava předškoláků k zápisu

Tematický blok „Zvířata kolem nás“

Příležitosti pro učení

Posilování vztahu k přírodě, aktivní poznání jevů kolem něj, experimenty, exkurze a výlety do přírody, využití školní zahrady pro mnohostrannost pohybových aktivit a práce na záhoncích. podmínky, prostor a příležitost k poznávacím činnostem, získávání nových poznatků

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Mít radost z objevování něčeho nového, vyjádřit svou představivost ve všech tvořivých činnostech (tanec, hudba, výtvarná činnost…). Být odpovědný za své činy. Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný. Výchova k udržitelnému rozvoji.

Uplatnění samostatnosti

Experimentování, všímání si vztahu lidí ke zvířatům, živé i neživé přírodě, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, projevovat své city. Dokončit započatou činnost, získat zájem o nové poznatky věci a využít je v učení, rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky. Zdokonalovat dovednosti předcházející psaní (grafomotorické činnosti).

Květen „Cesta lásky“

Podtémata:

 • Moje maminka má svátek - já a moje rodina
 • Rozkvetlá louka, aneb co se děje v trávě
 • Poznáváme svět všemi smysly – jarní aktivity

Tematický blok „Já a moje rodina“

Příležitost k učení

Intenzivní poznávání literatury - vnímání, porozumění poslech. Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem, zbavit se ostychu, překonávat stud, odhadnout na co stačím a co zvládnu.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Uvědomit si příjemné i nepříjemné citové prožitky – lásku, radost, spokojenost vnímat, jak je svět přírody i svět lidí rozmanitý. Upevňování prosociálních postojů k druhým, proč a jak udělat radost druhému.

Uplatnění samostatnosti

Samostatně hodnotit charakteristické vlastnosti hrdinů z pohádkových příběhů, vnímání moudrosti, kterou čerpáme z pohádek. Komentovat zážitky a aktivity, vyprávět a komunikovat s druhými. Podílet se na přípravě besídky pro rodiče, prožít radost ze zvládnutého, těšit se z příjemných a hezkých zážitků.

„Červen Cesta za letním překvapením“

Podtémata:

 • Děti celého světa - oslava dne dětí
 • Naše planeta Země
 • Loučíme se školkou, těšíme se na prázdniny

Tematický blok „Hurá na prázdniny“

Příležitost k učení

Seznámit se, s tím, jak žijí lidé na různých kontinentech Země. Chápat okolní svět, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se. Zařazení školních výletů, exkurzí.

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat

Získat nové praktické dovednosti Poznávání hodnot - nedotknutelnost lidských práv, soucítění a solidarita s druhými - sociální soudržnost. Umět se chovat tak, aby se nepoškodilo okolní prostředí, uvědomovat si, že každá lidská aktivita přináší důsledky.

Uplatnění samostatnosti

Podílet se na společných činnostech. Zažívat radost, podílet se aktivně na životě v kamarádském a podnětném prostředí. Zajímat se o otázky a odpovědi na ně.. Prožít radost ze zvládnutého, nenechat se srazit neúspěchem.